Mounting & Hardware (12006)

keyboard_arrow_down
 • 2,5mm (4)
 • 3,5mm (10)
 • 4,5mm (9)
 • 5mm (6)
 • 6mm (3)
 • 7,5mm (7)
 • 7mm (6)
 • 8mm (10)
 • 9mm (2)
 • 10mm (52)
 • 11mm (2)
 • 12,5mm (2)
 • 12mm (12)
 • 13mm (4)
 • 14mm (7)
 • 15mm (28)
 • 16mm (4)
 • 17mm (12)
 • 18mm (6)
 • 19mm (15)
 • 20mm (42)
 • 22mm (43)
 • 23mm (20)
 • 24mm (19)
 • 25mm (39)
 • 26mm (2)
 • 27mm (8)
 • 28mm (3)
 • 29mm (1)
 • 30mm (57)
 • 31mm (1)
 • 32,5mm (3)
 • 32mm (4)
 • 33mm (14)
 • 34mm (8)
 • 35mm (14)
 • 37mm (5)
 • 38mm (21)
 • 39 /43mm (1)
 • 39 / 43mm (1)
 • 39mm (6)
 • 40mm (79)
 • 41mm (16)
 • 42mm (40)
 • 44mm (4)
 • 45mm (22)
 • 46mm (12)
 • 47mm (3)
 • 48mm (6)
 • 49mm (1)
 • 50mm (47)
 • 52mm (1)
 • 55mm (15)
 • 56mm (4)
 • 57mm (1)
 • 58mm (2)
 • 59mm (1)
 • 60mm (32)
 • 62mm (1)
 • 65mm (18)
 • 70mm (31)
 • 71mm (1)
 • 75mm (14)
 • 76mm (1)
 • 78mm (1)
 • 80mm (30)
 • 81mm (1)
 • 82mm (1)
 • 83mm (2)
 • 85mm (13)
 • 86mm (1)
 • 89mm (1)
 • 90cm (1)
 • 90mm (26)
 • 91mm (1)
 • 92mm (9)
 • 95mm (14)
 • 98mm (1)
 • 100mm (38)
 • 104mm (2)
 • 105mm (31)
 • 110mm (6)
 • 111mm (1)
 • 112mm (2)
 • 114mm (1)
 • 115mm (9)
 • 120mm (13)
 • 125mm (8)
 • 130mm (8)
 • 133mm (3)
 • 135mm (13)
 • 140mm (9)
 • 142mm (1)
 • 145mm (3)
 • 146mm (1)
 • 150mm (3)
 • 154mm (1)
 • 155mm (6)
 • 157mm (2)
 • 160mm (4)
 • 165mm (6)
 • 170mm (4)
 • 172mm (6)
 • 175mm (5)
 • 180mm (3)
 • 185mm (2)
 • 190mm (2)
 • 195mm (4)
 • 200mm (8)
 • 205mm (5)
 • 215mm (2)
 • 220mm (3)
 • 225mm (2)
 • 230mm (3)
 • 235mm (1)
 • 237mm (1)
 • 240mm (2)
 • 245mm (2)
 • 250mm (1)
 • 255mm (1)
 • 262mm (1)
 • 270mm (4)
 • 280mm (1)
 • 290mm (1)
 • 295mm (1)
 • 300mm (2)
 • 302mm (4)
 • 320mm (1)
 • 337mm (1)
 • 350mm (1)
 • 370mm (1)
 • 380mm (8)
 • 400mm (1)
 • 500mm (1)
 • 540mm (4)
 • 600mm (1)
 • 730mm (4)
keyboard_arrow_down
 • 1,05m (1)
 • 1,09m (2)
 • 1,1m (1)
 • 1,2m (1)
 • 1,3m (1)
 • 1,5m (9)
 • 1,6m (1)
 • 1,8m (2)
 • 1,11m (1)
 • 1,25m (4)
 • 1,33m (2)
 • 1,75m (1)
 • 1.5m (1)
 • 1m (17)
 • 1mm (1)
 • 2 x 600, 1 x 1832mm (1)
 • 2 x 613, 1 x 1170mm (2)
 • 2,5m (7)
 • 2m (9)
 • 3m (5)
 • 3mm (1)
 • 4mm (2)
 • 6mm (9)
 • 8mm (9)
 • 10m (1)
 • 10mm (14)
 • 11mm (1)
 • 12mm (6)
 • 13mm (1)
 • 14mm (9)
 • 15mm (9)
 • 16mm (3)
 • 17mm (1)
 • 18mm (4)
 • 19mm (2)
 • 20mm (9)
 • 22mm (3)
 • 23mm (3)
 • 24mm (8)
 • 25m (1)
 • 25mm (10)
 • 26mm (1)
 • 28mm (4)
 • 29mm (1)
 • 30m (7)
 • 30mm (23)
 • 32mm (7)
 • 33mm (3)
 • 34mm (1)
 • 35mm (20)
 • 37mm (2)
 • 38mm (3)
 • 40mm (24)
 • 41mm (2)
 • 42mm (1)
 • 43mm (4)
 • 44mm (1)
 • 45mm (8)
 • 46mm (1)
 • 48mm (1)
 • 50m (4)
 • 50mm (26)
 • 51mm (2)
 • 52mm (2)
 • 55 / 4 / 55mm (1)
 • 55mm (15)
 • 56mm (1)
 • 57mm (4)
 • 58mm (1)
 • 60mm (42)
 • 62mm (1)
 • 63mm (4)
 • 64mm (3)
 • 65 / 4 / 65mm (1)
 • 65mm (22)
 • 67mm (2)
 • 68mm (1)
 • 69mm (2)
 • 70mm (14)
 • 73mm (1)
 • 75mm (21)
 • 76mm (2)
 • 77mm (4)
 • 78mm (4)
 • 80mm (42)
 • 82mm (2)
 • 83mm (1)
 • 85mm (9)
 • 86mm (1)
 • 88mm (1)
 • 90mm (29)
 • 92mm (1)
 • 95mm (10)
 • 97mm (1)
 • 98mm (1)
 • 99mm (1)
 • 100mm (45)
 • 101mm (1)
 • 102mm (1)
 • 103mm (1)
 • 104mm (1)
 • 105mm (11)
 • 107mm (5)
 • 108mm (2)
 • 110mm (35)
 • 112mm (2)
 • 113mm (2)
 • 115mm (13)
 • 119mm (1)
 • 120mm (70)
 • 121mm (1)
 • 123mm (1)
 • 125mm (18)
 • 126mm (1)
 • 127mm (2)
 • 128mm (5)
 • 130mm (10)
 • 133mm (1)
 • 135mm (5)
 • 140mm (26)
 • 145mm (12)
 • 146mm (1)
 • 147mm (2)
 • 150mm (40)
 • 151mm (1)
 • 153mm (1)
 • 154mm (1)
 • 155mm (7)
 • 160mm (20)
 • 161mm (1)
 • 163mm (3)
 • 164mm (4)
 • 165mm (38)
 • 169mm (1)
 • 170mm (16)
 • 172 - 252mm (1)
 • 175mm (7)
 • 177mm (1)
 • 180mm (11)
 • 182 - 257mm (1)
 • 183mm (1)
 • 184mm (1)
 • 185mm (6)
 • 186mm (1)
 • 190mm (12)
 • 191mm (1)
 • 192mm (1)
 • 195mm (5)
 • 200mm (28)
 • 203mm (2)
 • 205mm (5)
 • 206mm (1)
 • 207mm (1)
 • 209mm (1)
 • 210mm (10)
 • 213 - 298mm (1)
 • 215mm (22)
 • 217mm (1)
 • 219mm (16)
 • 220mm (29)
 • 225mm (6)
 • 228mm (14)
 • 230mm (10)
 • 232mm (7)
 • 235mm (2)
 • 239mm (4)
 • 240mm (6)
 • 242mm (1)
 • 243mm (2)
 • 245mm (11)
 • 246mm (1)
 • 248mm (2)
 • 250mm (21)
 • 255mm (1)
 • 260mm (7)
 • 263 - 353mm (1)
 • 265mm (4)
 • 266mm (1)
 • 270mm (4)
 • 273mm (1)
 • 275mm (10)
 • 278mm (1)
 • 280mm (14)
 • 281mm (6)
 • 285mm (10)
 • 287mm (1)
 • 289mm (1)
 • 290mm (10)
 • 292mm (1)
 • 293mm (1)
 • 295mm (8)
 • 300mm (25)
 • 302mm (1)
 • 305mm (8)
 • 306mm (1)
 • 309mm (1)
 • 310mm (2)
 • 315mm (3)
 • 317mm (1)
 • 320 - 430mm (1)
 • 320mm (1)
 • 324mm (1)
 • 325mm (8)
 • 327mm (1)
 • 330mm (18)
 • 331mm (1)
 • 333mm (2)
 • 334mm (1)
 • 335mm (2)
 • 336mm (1)
 • 340mm (3)
 • 342mm (1)
 • 345mm (1)
 • 349mm (1)
 • 350mm (6)
 • 355mm (4)
 • 360mm (14)
 • 362mm (1)
 • 365mm (6)
 • 369mm (1)
 • 370mm (2)
 • 380mm (6)
 • 385mm (1)
 • 389mm (1)
 • 390mm (3)
 • 395mm (2)
 • 400mm (19)
 • 405mm (2)
 • 410mm (2)
 • 420mm (2)
 • 428mm (3)
 • 440mm (1)
 • 442mm (8)
 • 445mm (1)
 • 450mm (3)
 • 452mm (8)
 • 460mm (3)
 • 465mm (3)
 • 470mm (1)
 • 479mm (1)
 • 480mm (3)
 • 490mm (1)
 • 495mm (6)
 • 500mm (14)
 • 518mm (12)
 • 530mm (1)
 • 535mm (1)
 • 540mm (2)
 • 545mm (2)
 • 550mm (3)
 • 555mm (1)
 • 580mm (1)
 • 600mm (11)
 • 605mm (2)
 • 700mm (1)
 • 708mm (13)
 • 710mm (1)
 • 735mm (2)
 • 750mm (1)
 • 760mm (3)
 • 800mm (3)
 • 805mm (4)
 • 810mm (1)
 • 823mm (8)
 • 833mm (13)
 • 840mm (2)
 • 860mm (2)
 • 900mm (5)
 • 905mm (1)
 • 930mm (3)
 • 958mm (12)
 • 965mm (2)
 • 985mm (2)
 • 995mm (1)
 • 1000mm (4)
 • 1005mm (2)
 • 1020mm (1)
 • 1050mm (1)
 • 1055mm (4)
 • 1083mm (12)
 • 1170mm (1)
 • 1200mm (2)
 • 1208mm (11)
 • 1215mm (2)
 • 1400mm (1)
 • 1402mm (1)
 • 1415mm (1)
 • 1420mm (2)
 • 1495mm (2)
 • 1500mm (2)
 • 1995mm (2)
 • 2000mm (8)
 • 3020mm (1)
keyboard_arrow_down
 • Alu (6)
 • Alu/Stahl Standard (5)
 • Alu F 26 (2)
 • Alu finish (1)
 • Alumimium (1)
 • Aluminium (725)
 • Aluminium F1 (1)
 • Bandstahl (4)
 • Buchenholz (21)
 • Edelstahl (562)
 • Edelstahl 1.4571 (2)
 • Edelstahl feinmatt (5)
 • Edelstahl rostfrei (1)
 • Eisen (23)
 • Fichtenholz (7)
 • Fließstahl, galv. verzinkt (4)
 • Grauguss (11)
 • Gummi (1)
 • Gusseisen (2)
 • Kiefernholz (7)
 • Kunststoff (139)
 • Leichtmetall (12)
 • Mahagoniholz (4)
 • Messing (264)
 • Messing/Edelstahl (6)
 • Metall (3)
 • Polyamid (181)
 • Polyethylen (188)
 • Polypropylen (3)
 • Stahl (110)
 • Stahl, feuerverzinkt (7)
 • Stahl NiSi (4)
 • Stahlblech (5)
 • Stahl feuerverzinkt (15)
 • Stahl gehärtet, metallisiert (6)
 • Stahl gehärtetet, metallisiert (7)
 • Stahl roh (39)
 • Ultra Messing (2)
 • Zinkdruckguss (12)
 • alufinish silber (1)
 • aus verzinktem Stahlrohr (1)
 • galvanisch verzinkt (1)
 • gelb verzinkt (1)
 • massiv Messing (1)
 • splitterfreies Macrolon (2)
 • verzinkt (1)


-63% Logo SPAX FEX-H, 4 x 40 mm, 1000 Stück, Teilgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z2, 4CUT, WIROX 35704012403011
35704012403011
26,81 €
(0,03 € / PCE)
72,97 € MSRP
-65% Logo SPAX Bit T-STAR plus T 15, 6,4 x 25 mm, 5 Stück 5000009182159
5000009182159
50,69 €
(1,18 € / PCE)
143,01 € MSRP
-67% Logo SPAX Bit T-STAR plus T 30, 6,4 x 50 mm, 5 Stück 5000009183309
5000009183309
72,66 €
(1,69 € / PCE)
219,01 € MSRP
960 930
192,37 €
(223,15 € / PCE)